แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว ในกรณีใดได้บ้าง?

แจ้งปิดระบบ VMS

ตามประกาศจากกรมประมง เรือที่ติดตั้งระบบติดตามเรือ VMS หากต้องการ แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว สามารถทำได้ในกรณีใดได้บ้าง? วันนี้ VMS Thailand มีคำตอบ

สารบัญ

ข้อกำหนดการแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว

1. การแจ้งปิดระบบติดตามเรือ VMS ชั่วคราว เนื่องจากต้องซ่อมแซมเรือประมง

Closing vms system because the temporary repair of fishing vessels

1.1 ยื่นใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) ระบุวันที่เริ่มซ่อมแซม วันที่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

1.2 แนบหนังสือรับรองจากอู่ซ่อมเรือ หรือท่าเทียบเรือประมงตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และนำเอกสารไปแจ้งต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ที่เรือประมงซ่อมแซม

1.3 เมื่อได้รับแจ้งผลการเห็นชอบให้สามารถดำเนินการปิดระบบ VMS จากศูนย์ FMC ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือติดต่อผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ เพื่อดำเนินการแจ้งปิดระบบ VMS

2. เรือประมงพาณิชย์ แจ้งปิดระบบติดตามเรือ VMS ชั่วคราว เพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

Closing Vessel Monitoring System temporarily for repair or replacement

เรือประมงพาณิชย์ที่อุปกรณ์ VMS ชำรุด และอยู่ในระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ สามารถแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ดังนี้

2.1 ยื่นใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) ระบุวันที่เริ่มซ่อม วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

2.2 แนบหนังสือรับรองจากผู้ให้บริการระบบติดตามเรือประมง 

2.3 ยื่นเอกสารไปแจ้งต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากพบการชำรุดของอุปกรณ์ VMS 

2.4 เมื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ VMS เสร็จ ให้เขียนใบคำร้อง (ศฝป.4) แจ้งต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ ภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อแจ้งยกเลิกการปิดระบบ VMS ชั่วคราว

3. แจ้งปิดระบบติดตามเรือ VMS ชั่วคราว เนื่องจากเรืออับปาง

Closing VMS temporarily shipwrecked

เมื่อเรือประมงพาณิชย์อับปาง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมเรือรายงานเหตุการณ์เรือประมงอับปางต่อศูนย์ FMC โดยเร็วที่สุด เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูล และให้การช่วยเหลือหรือกู้ภัยได้โดยเร็ว ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ยื่นใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงรายงานประจำวัน เกี่ยวกับคดีเรืออับปาง

3.2 ยื่นเอกสารต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รายงานเหตุการณ์เรือประมงอับปาง

4. แจ้งปิดระบบติดตามเรือ VMS ชั่วคราว เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า

Closing Vessel Monitoring System due to the temporary suspension of the boat with the Marine Department

กรณีเรือประมงพาณิชย์ไม่พร้อมออกทำการประมง ตามที่ได้แจ้งงดใช้เรือต่อกรมเจ้าท่าแล้ว สามารถแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว ได้ตามระยะเวลาที่งดใช้เรือ โดยดำเนินการดังนี้

4.1 แจ้งงดใช้เรือ พร้อมแจ้งจุดจอดต่อกรมเจ้าท่า

4.2 ยื่นใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแสดงใบรับแจ้งการงดใช้เรือและนำเอกสารไปแจ้งศูนย์ PIPO ในพื้นที่ เมื่อได้รับแจ้งผลเห็นชอบให้สามารถดำเนินการปิดระบบ VMS จากศูนย์ FMC และให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือติดต่อผู้ให้บริการระบบติดตามเรือเพื่อดำเนินการแจ้งปิดระบบ

สำหรับผู้ประกอบกิจการเรือที่สนใจติดตั้ง ระบบติดตามเรือ VMS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ VMS Thailand ระบบติดตามเรือที่ดีที่สุดในไทย หรือสอบเพิ่มเติมที่ Line : @vmsthailand  |  โทร. 02-052-4466  ผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ VMS Thailand

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: คู่มือชาวประมงพาณิชย์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขอขอบคุณภาพจาก: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์